Aktywność Fizyczna i Zdrowie – Physical Activity and Health

Aktywność Fizyczna i Zdrowie – Physical Activity and Health jest czasopismem poświęco­nym nauce, dydaktyce i praktyce z dziedziny wychowania fizycznego, sportu oraz turystyki i rekreacji, a także związanym z nimi zagadnieniom medycznym, psychospołecznym, ekologicznym i zarządzania. Czasopismo ukazuje się w języku polskim ze streszczeniami angielskimi, publikowane są również prace w języku angielskim. Publikowane są następujące rodzaje artykułów: oryginalne prace badawcze, prace przeglądowe (tylko zamówione lub uzgodnione z redakcją), poglądowe artykuły („otwarte forum”) oraz krótkie doniesienia. Wszystkie prace niezamówione przez Redakcję są oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów.

Aktywność Fizyczna i Zdrowie – Physical Activity and Health focus on research and practice in physical education, sport sciences, tourism and recreation, including related medical, psychosocial, ecological and management issues. The journal is published in Polish with English abstracts but papers in English are also accepted. The following types of papers may be published: original research reports, rewiews (only invited or prearranged with the Editor), “open forum” views and short communications. All non-invited papers are submitted double-blind to two independent reviewers.


Od Redakcji

Szanowni Czytelnicy,

Aby zwiększyć zakres oddziaływania naszego czasopisma na środowisko naukowe postanowiliśmy zmienić jego tytuł i rozszerzyć profil. Mamy nadzieję, że zmiana zyska przychylność Państwa i zapraszamy do nadsyłania interesujących opracowań.

                                                    Prof. dr hab. Romuald Stupnicki, Redaktor Naczelny


Bieżący numer – Tom 17 / 2022   ISSN 2544-1639


Ocena sprawności fizycznej chłopców w wieku 10-12 lat

Assessment of physical fitness of boys aged 10-12 years

Autor: Mariusz Hrycyna, Sylwia Dąbrowska strony 1 – 5


Sprawność fizyczna uczniów klas VI o profilach: ogólnym i piłka nożna

Physical fitness of Grade VI schoolboys attending general or sport- oriented classes

Autor: Mariusz Hrycyna, Łukasz Kujawa strony 7 – 10


Ocena sprawność fizycznej 11-letnich chłopców trenujących piłkę nożną

Physical activity of footbol training boys aged 11 years

Autor: Mariusz Hrycyna, Tomasz Sadko strony 11 – 15


Występowanie zaburzeń głosu u nauczycieli

The occurence of voice disordere In teachers

Autor: Magdalena Marcinów, Ewa Klimek-Piskorz strony 17 – 20


Aktywność fizyczna osób starszych nauczycieli

Physical activity of the elderly

Autor: Ewa Klimek-Piskorz strony 23 – 31