Aktywność Fizyczna i Zdrowie – Physical Activity and Health

Aktywność Fizyczna i Zdrowie – Physical Activity and Health jest czasopismem poświęco­nym nauce, dydaktyce i praktyce z dziedziny wychowania fizycznego, sportu oraz turystyki i rekreacji, a także związanym z nimi zagadnieniom medycznym, psychospołecznym, ekologicznym i zarządzania. Czasopismo ukazuje się w języku polskim ze streszczeniami angielskimi, publikowane są również prace w języku angielskim. Publikowane są następujące rodzaje artykułów: oryginalne prace badawcze, prace przeglądowe (tylko zamówione lub uzgodnione z redakcją), poglądowe artykuły („otwarte forum”) oraz krótkie doniesienia. Wszystkie prace niezamówione przez Redakcję są oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów.

Aktywność Fizyczna i Zdrowie – Physical Activity and Health focus on research and practice in physical education, sport sciences, tourism and recreation, including related medical, psychosocial, ecological and management issues. The journal is published in Polish with English abstracts but papers in English are also accepted. The following types of papers may be published: original research reports, rewiews (only invited or prearranged with the Editor), “open forum” views and short communications. All non-invited papers are submitted double-blind to two independent reviewers.


Od Redakcji

Szanowni Czytelnicy,

Aby zwiększyć zakres oddziaływania naszego czasopisma na środowisko naukowe postanowiliśmy zmienić jego tytuł i rozszerzyć profil. Mamy nadzieję, że zmiana zyska przychylność Państwa i zapraszamy do nadsyłania interesujących opracowań.

                                                    Prof. dr hab. Romuald Stupnicki, Redaktor Naczelny


Bieżący numer – Tom 13 / 2018   ISSN 2544-1639


Wpływ treningu Cross-Fit na wytrzymałość siłową osób o różnym stażu treningowym

The impact of Cross-Fit training on strength fitness in subjects differing in training experience

Autor: Mariusz Hrycyna ( strony 1 – 4 )


Wpływ zmęczenia na celność rzutów w piłce ręcznej chłopców w wieku 14-15 lat

Effects of fatigue on shot accuracy of male handball players aged 14-15 years

Autor: Agnieszka Zatorska ( strony 5 – 8 )


Ocena wytrzymałości anaerobowej zawodników podnoszenia ciężarów

Assessment of the anaerobic endurance of weightlifters

Autor: Martyna Rusak ( strony 9 – 13 )


Ocena  postawy ciała dzieci w wieku 7-9 lat

Assessment of body posture of children aged 7-9 years

Autor: Mariusz Hrycyna Łukasz Kołakowski ( strony 15 – 20 )


Aktywność fizyczna, sposób odżywiania i zawartość tkanki tłuszczowej u chłopców trenujących i nietrenujących w wieku 14 – 15 lat

Physical activity, dietary habits and body fat  content in trained and untrained boys aged 14-15 years

Autor: Marta Dynek ( strony 21 – 25 )


Ocena różnych sposobów pomiaru wysokości siedzeniowej

Assessment of various approaches to measure sitting height

Autor: Romuald Stupnicki, Joanna Głogowska ( strony 27 – 34 )


Efekty indywidualnych ćwiczeń wykonywanych przez pacjentki z zespołem bólowym lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa

Effects of individual exercises performed by famale patients suffering from pain syndrome of the lumbosacral spine

Autor: Ewa Strupińska-Thor, Adrian Bajan ( strony 35 – 41 )