Aktywność Fizyczna i Zdrowie – Physical Activity and Health

Aktywność Fizyczna i Zdrowie – Physical Activity and Health jest czasopismem poświęco­nym nauce, dydaktyce i praktyce z dziedziny wychowania fizycznego, sportu oraz turystyki i rekreacji, a także związanym z nimi zagadnieniom medycznym, psychospołecznym, ekologicznym i zarządzania. Czasopismo ukazuje się w języku polskim ze streszczeniami angielskimi, publikowane są również prace w języku angielskim. Publikowane są następujące rodzaje artykułów: oryginalne prace badawcze, prace przeglądowe (tylko zamówione lub uzgodnione z redakcją), poglądowe artykuły („otwarte forum”) oraz krótkie doniesienia. Wszystkie prace niezamówione przez Redakcję są oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów.

Aktywność Fizyczna i Zdrowie – Physical Activity and Health focus on research and practice in physical education, sport sciences, tourism and recreation, including related medical, psychosocial, ecological and management issues. The journal is published in Polish with English abstracts but papers in English are also accepted. The following types of papers may be published: original research reports, rewiews (only invited or prearranged with the Editor), “open forum” views and short communications. All non-invited papers are submitted double-blind to two independent reviewers.


Od Redakcji

Szanowni Czytelnicy,

Aby zwiększyć zakres oddziaływania naszego czasopisma na środowisko naukowe postanowiliśmy zmienić jego tytuł i rozszerzyć profil. Mamy nadzieję, że zmiana zyska przychylność Państwa i zapraszamy do nadsyłania interesujących opracowań.

                                                    Prof. dr hab. Romuald Stupnicki, Redaktor Naczelny


Bieżący numer – Tom 14 / 2019   ISSN 2544-1639


Porównanie trzech sposobów pomiaru długości kończyn dolnych

Three approaches to measure the length of lower extremities

Autor: Romuald Stupnicki, Joanna Głogowska strony 1 – 6


Wytrzymałość anaerobowa 10 letnich chłopców

Anaerobic endurance of boys aged 10 years

Autor: Romuald Stupnicki, Paweł Grochowski strony 7 – 12


Ocena aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w powiecie pruszkowskim

Asssessment of professional mobilisation of persistently unemployed subjects from Pruszków county

Autor: Sylwia Płuszewska strony 13 – 25


Znaczenie kapitału społecznego na przykładzie projektu Back to the Floor firmy Castorama

Significance of the socjal capital as exemplified by the project Back to of Floor of the Castorama company

Autor: Kamil Sroka strony 27 – 39


Sprawność biegowa 8-letnich dzieci z płaskostopiem

Running performance of flatfooted children aged 8 years

Autor: Monika J. Grott, Mariusz Hrycyna strony 41 – 44


Występowanie nadwagi i otyłości wśród 12-15 letnich dzieci

Overweight and obesity in children aged 12-15 years

Autor: Anna Kołodziejak strony 45 – 50


Ocena Wytrzymałości tlenowej dzieci w wieku 12-13 lat za pomocą testu Coopera

Aerobic endurance of children aged 12 – 13 years as measured by Coopers test

Autor: Marcin Kuśmierczyk Mariusz Hrycyna strony 51 – 52


Ocena poziomu sprawności fizycznej kandydatów na szeregowych zawodowych w latach 2013-2018

Assessment of physical fitness of candidates for the professional military service throughout the period 2013-2018 

Autor: Artur Dominowski strony 53 – 60


Suplement do czasopisma


Kultura fizyczna w przestrzeni publicznej

Physical culture in the public domain

Autor: Streszczenia doniesień przedstawionych na konferencji studenckiej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie 26.01.2019 (Supl. 1) strony 1 – 10