Aktywność Fizyczna i Zdrowie – Physical Activity and Health

Aktywność Fizyczna i Zdrowie – Physical Activity and Health jest czasopismem poświęco­nym nauce, dydaktyce i praktyce z dziedziny wychowania fizycznego, sportu oraz turystyki i rekreacji, a także związanym z nimi zagadnieniom medycznym, psychospołecznym, ekologicznym i zarządzania. Czasopismo ukazuje się w języku polskim ze streszczeniami angielskimi, publikowane są również prace w języku angielskim. Publikowane są następujące rodzaje artykułów: oryginalne prace badawcze, prace przeglądowe (tylko zamówione lub uzgodnione z redakcją), poglądowe artykuły („otwarte forum”) oraz krótkie doniesienia. Wszystkie prace niezamówione przez Redakcję są oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów.

Aktywność Fizyczna i Zdrowie – Physical Activity and Health focus on research and practice in physical education, sport sciences, tourism and recreation, including related medical, psychosocial, ecological and management issues. The journal is published in Polish with English abstracts but papers in English are also accepted. The following types of papers may be published: original research reports, rewiews (only invited or prearranged with the Editor), “open forum” views and short communications. All non-invited papers are submitted double-blind to two independent reviewers.


Od Redakcji

Szanowni Czytelnicy,

Aby zwiększyć zakres oddziaływania naszego czasopisma na środowisko naukowe postanowiliśmy zmienić jego tytuł i rozszerzyć profil. Mamy nadzieję, że zmiana zyska przychylność Państwa i zapraszamy do nadsyłania interesujących opracowań.

                                                    Prof. dr hab. Romuald Stupnicki, Redaktor Naczelny


Bieżący numer – Tom 12 / 2017   ISSN 2544-1639


Aktywność fizyczna w zapobieganiu chorobom układu krążenia (ChUK) pdf1

Physical activity in the prevention of cardiovascular diseases (CVD)

Autor: Tadeusz P. Żarski, Alicja Gorący


Postawa ciała 9 – 12-letnich dzieci o zróżnicowanej względnej masie ciała wyrażonej wskaźnikiem BMIpdf1

Body posture of children aged 9 – 12 years as related their body mass index (BMI)

Autor: Aleksandra Bogucka, Anna Głębocka


Analiza techniki stylu motylkowego u pływaków juniorówpdf1

Analysis of the butterfly stroke technique in junior swimmers

Autor: Małgorzata Stachowicz, Andrzej Dziedzic, Katarzyna Milde 


The structure and content of the preparatory period in futsal in the annual training cycle of skilled playerspdf1

Struktura i treść okresu przygotowawczego w futsalu w rocznym cyklu treningowym zaawansowanych zawodników

Autor: Iwan Stasiuk


The declared readiness of extramural physical education students to promote a healthy life stylepdf1

Deklarowane przygotowanie zaocznych studentów wychowania fizycznego do promowania zdrowego stylu życia

Autor: Robert Gorzkowski, Ewa Strupińska-Thor


Dietary knowledge vs. nutrition quality assessment of young male subjects systematically exercising in a gym pdf1

Wiedza żywieniowa a ocena jakości żywienia młodych mężczyzn regularnie ćwiczących na siłowni 

Autor: Antoni Szymański, Robert Wiszniewski


Effects of physical activites on shaping the pro-social behaviour in adults with moderate intellectual disabilitiespdf1

Wpływ aktywności ruchowej na rozwój zachowań prospołecznych osób dorosłych z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Alicja Gorący, Magdalena Bluszcz, Mariusz Baecker


Delineation of a Cross-Fit training systempdf1

Charakterystyka programu treningowego Cross-Fit

Autor: Mariusz Hrycyna, Dominik Kacprzak


Kondycja fizyczna młodzieży szkolnej w świetle badań populacyjnych pdf1

Physical condition of school youth in the light of population research

Autor: Tadeusz Maszczak


Wpływ zmęczenia zawodników w wieku 18-30 lat na celność strzałów w piłce nożnejpdf1

Impact of fatigue on shot accuracy of footboll players aged 18-30 years

Autor: Maksymilian Kiraga


Wizerunek ciała kobiet w wieku 60-80 lat pdf1

Body image of women aged 60-80 years

Autor: Ilona Grabarczyk


Zależności między tętnem i prędkością w powtarzanych krótkich biegach pdf1

Heart rate and running velocity in multiple short runs

Autor: Romuald Stupnicki, Edyta Sienkiewicz-Dianzenza, Piotr Boratyński