Dla Autorów / To authors

Instrukcje dla autorów

Zeszyty Naukowe WSKFiT są czasopismem poświęconym nauce, dydaktyce i praktyce z dziedziny wychowania fizycznego, sportu oraz turystyki i rekreacji, zagadnieniom medycznym, psychospołecznym, socjologicznym, ekologii i ochrony środowiska, a także związanym z administracją i zarządzaniem. Prace publikowane są tylko w wersji elektronicznej (internetowej) i ukazują się w języku polskim (ze streszczeniami angielskimi) lub w języku angielskim.

W Zeszytach Naukowych WSKFiT publikowane są następujące rodzaje artykułów:

 • oryginalne prace badawcze (nie więcej niż 12 stron standardowych),
 • prace przeglądowe (tylko zamówione lub uzgodnione z redakcją; maksymalna objętość – 20 stron standardowych),
 • „otwarte forum” zawierające artykuły poglądowe,
 • krótkie doniesienia (nie więcej niż 3 strony standardowe, w tym jedna rycina lub tabela i parę pozycji piśmiennictwa),
 •  krótkie artykuły dyskusyjne w formie „Listów do Redaktora” zawierające opinie lub komentarze (maksymalna objętość – 2 strony standardowe).

Dział „Wiadomości bieżących” może zawierać:

 • informacje o odbytych lub mających się odbyć konferencjach naukowych,
 • streszczenia prac doktorskich i habilitacyjnych,
 • recenzje książek, biogramy itp.

Wyjątkowo mogą się ukazywać doniesienia przedstawione na konferencjach naukowych oraz przedruki z innych źródeł (za zgodą odpowiedniego wydawcy).Oryginalne prace badawcze, krótkie doniesienia, prace poglądowe i niezamówione prace przeglądowe są anonimowo oceniane przez dwóch recenzentów. Artykuły zamówione nie są recenzowane, podlegają tylko opracowaniu redakcyjnemu.

Prace badawcze powinny mieć następujący układ:

 • strona tytułowa z afiliacją autora (autorów), słowa kluczowe (nie więcej niż 5), ew. informacja o finansowaniu badań, podpisana deklaracja, że nadesłana praca ani w całości, ani żadna jej część nie była publikowana lub złożona do publikacji gdzie indziej, numer telefonu i adres e-mailowy autora;
 • streszczenie strukturalizowane (ok. 200 słów), o następującym układzie: cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski;
 • tekst pracy (wstęp, materiał i metody, wyniki, dyskusja) i piśmiennictwo, w miarę możności oparte na światowej literaturze; podręczniki itp. można cytować tylko wyjątkowo. Jeżeli w pracy są stosowane specjalistyczne, nieznane powszechnie terminy, należy podać ich objaśnienia; należy unikać cytatów!
 • tabele, ryciny i objaśnienia do nich. Należy unikać przedstawiania tych samych danych w tabelach i na wykresach, jak również odsyłania do objaśnień w tekście pracy. Na wykresach nie umieszczać opisów, tylko symbole (objaśnienia poza ryciną). Do rycin dołączyć dane źródłowe (plik EXCEL).

Prace przeglądowe/poglądowe (w tym „Otwarte forum”) powinny mieć sprecyzowany cel pracy, a tekst powinien mieć układ działowy (wg zagadnień poruszanych w pracy). Cytaty można zamieszczać tylko wyjątkowo, jeżeli są absolutnie niezbędne. Pozycje piśmiennictwa powinny być numerowane ręcznie (nie automatycznie), ułożone na końcu pracy w porządku alfabetycznym (nie w przypisach!). Cytowanie piśmiennictwa w tekście za pomocą numerów w kwadratowych nawiasach. Tytuły prac należy podawać w oryginalnym brzmieniu. Należy podać wszystkich autorów.

Przykłady pozycji piśmiennictwa:

 1. Bellini C., M.Monti, M.Potin, A.D.Ave, J.Bille, G.Greub (2005) Cardiac involvement in a patient with clinical and serological evidence of African tick-bite fever. BMC Infectious Diseases 5:90-97.
 2. Celejowa I. (2001) Żywienie w Treningu i Walce Sportowej. COS, Warszawa.
 3. Sulisz S. (1997) Wychowanie fizyczne w świadomości rodziców klas początkowych. Wychowanie Fizyczne i Sport 41:111-117.
 4. www.euro.who.int/cindi/2002319_1

Teksty należy przygotować komputerowo, marginesy: lewy 2,5 cm, pozostałe 2 cm; czcionka Times New Roman 12 p., 1½ interlinii, bez justowania. Nie będą przyjmowane pliki w formacie .pdf.

Wykresy Na wykresach nie należy umieszczać wartości liczbowych odpowiadających punktom lub słupkom. Nie należy umieszczać tych samych danych w tabeli i na wykresie; jeżeli jest to konieczne, w tabeli można np. podać dane liczbowe, a na wykresie odsetkowe. Nie stosować wykresów przestrzennych ani „pomarańczy”.

Tabele Jeżeli dane są podzielone na kategorie (np. płeć), to oddzielne dane dla każdej kategorii podawać tylko wówczas, jeżeli wystąpią znamienne różnice. Wówczas nie podawać danych dla „Razem”. Jeżeli między kategoriami nie ma znamiennych różnic, podać tylko „Razem”, bez podziału na kategorie.

W razie wątpliwości należy porozumieć się z Redakcją.

Prace należy nadsyłać e-mailem jako jeden plik (tekst z tabelami i rycinami) na adres:

rstupnicki@poczta.onet.pl

Nadesłane prace, przygotowane zgodnie z instrukcją, są kierowane do dwóch recenzentów, specjalistów w danej tematyce. W razie wątpliwości co do zasadności zarzutów zawartych w recenzji, praca może zostać skierowana do trzeciego recenzenta. Ostateczną decyzję o przyjęciu pracy podejmuje Redaktor Naczelny po ew. konsultacjach z Komitetem Redakcyjnym.

Teksty zakwalifikowane do publikacji i poprawione przez autorów należy odesłać najpóźniej w ciągu 6 tygodni (liczy się data wysłania do autorów recenzji z pozytywną opinią). Prace po ewentualnej powtórnej recenzji należy zwrócić poprawione w ciągu 21 dni. Prace nadesłane po tych terminach będą traktowane jako nowe zgłoszenia i zostaną poddane całemu procesowi redakcyjnemu (recenzje itp.). Ostateczną korektę artykułu opracowanego redakcyjnie należy odesłać w ciągu 7 dni.


Instructions to authors

The e-journal WSKFiT Scientific Letters publishes the following kinds of articles from many areas related to healthdirected motor activities, physical development, as well as psychosocial, ecology, administration and management issues:

 • Original research papers (maximum 12 standard pages),
 • Review papers (by invitation or pre-arrangement with the Editor; maximum 20 standard pages),
 • Short communications (maximum 3 standard pages with one table or graph),
 • “Open Forum” presenting original views on specific topics, bordering on short reviews (maximum 12 standard pages),
 • “Letters to the Editor” containing short opinions and comments (maximum 1 standard page),
 • Occasionally, selected conference proceedings, abstracts of doctoral theses, book reviews, etc. may also be published, as well as reprints of articles from other journals (upon Editor’s consent).

Original research papers, short communications and those qualified for Open Forum are submitted anonymously to two expert reviewers.

Research papers should contain the following sections:

 • Title page with authors’ affiliations, key words (maximum 5), possible information on financial support, and a signed declaration that the paper or any part of it has not been published or submitted for publication elsewhere. Phone number, postal and e-mail addresses should be submitted.
 • Structured abstract (up to 250 words), consisting of the following sections: Study aim, Material and methods, Results, Conclusions.
 • Body text (Introduction, Material and methods, Results, Discussion) and references;
 • Tables, figures, captions and legends. The same data should not be presented in tables and figures; no reference to the text should be made. Figures should contain only symbols and units, descriptions and legends appear on a separate page(s). Source data for tables and graphs (preferably an EXCEL file) should be submitted.

References should be arranged alphabetically and numbered consecutively (avoid automatic numbering!). They are referred to in the text by numbers in square brackets, e.g. [2]. Examples of references:

 1. Armstrong N., J.Welsman (1997) Young People and Physical Activity. University Press, Oxford.
 2. Bunc V., J.Heller (1994) Ventilatory threshold and work efficiency during exercise on cycle and paddling ergometers in young female kayakists. Eur.J.Appl.Physiol. 68:25-29.
 3. Flash T. (1990) The organization of human arm trajectory control. In: J.M.Winters and S.L-Y.Woo (eds.) Multiple Muscle Systems: Biomechanics and Motion Organization. Springer Verl., New York, pp. 282-301.
 4. www.euro.who.int/CINDI/2002319_1

All texts should be edited using Times New Roman 12 p., line spacing 1½, text not justified, margins 2 cm each. No pdf files are acceptable. Avoid automatic numbering. The complete text should be submitted by e-mail as attachment (preferably as one, single text file + Excel file with data), accompanied by Copyright Transfer Agreement, directly to the Editor-in-Chief:

rstupnicki@gmail.com

All texts (except invited papers) are anonymously submitted to two independent reviewers. In case of doubt as to the validity of possible negative comments, the paper shall be sent to one more reviewer. The final decision is being made by the Editor-in-Chief.

Revised manuscripts submitted later than 6 weeks after their approval for publication shall be regarded as new submissions and subjected to the entire editorial process. In case the manuscript underwent re-reviewing, the revised text should be submitted within 21 days. Galley proofs of accepted papers are to be returned within 7 days.


 Zasady oceny Manuscript evaluation – pliki do pobrania. pdf